שם הקובץ

תוכן

שכבת גיל

יהדות

בית המקדש

דף לכתה נמוכה

בית המקדש נטמא ע"י היוונים

א'

קידוש ה'

דף לכתה נמוכה-

חנה ושבעת בניה

א'ב'

היוונים

דף לכתה נמוכה היוונים ומהותם

א'ב'

להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך

גזרות היונים- דף לשיעור יהדות

ב'ג'

חנוכה ומסירות נפש

שיעור יהדות

משמעותה של מסירות נפש, דוגמאות מההיסטוריה והשלכות אלינו

ה' ו'

וקבעו שמונת ימי חנוכה

דף עבודה - עיון מודרך בספר התודעה

ה' ו'

ימי החנוכה

מקורות לשיעור יהדות- דינים

ענינים שונים בחנוכה, מקורות ושאלות לעיון

ו' ז'

ניסי חנוכה

שיעור יהדות - נס וטבע

ז' ח'

בימי מתתיהו בן יוחנן

שיעור יהדות

ניסי חנוכה ומשמעותם לדורות

ז' ח'

לאור הניצחון

שיעור יהדות

משמעותו של נצחון החשמונאים לדורות

ו' ז'

גבורה יהודית

שיעור יהדות - גבורה של כיבוש היצר

מערך שיעור, דוגמאות מן העבר ומחיי היום יום

ג' ד'

חנוכה שהיא חינוך

שיעור יהדות:

לקחים חינוכיים מענייני חנוכה (קטע ממאמר)

ז'ח'

הנפש והתורה נמשלו בנר

שיעור יהדות - כרטיסים עם מקורות לעיון

ח'

הלל והודיה

הלל והודיה במהותם של ימי חנוכה-
מאמר + תמצית

ח'

דינים

דיני חנוכה

לכתה נמוכה- דיני חנוכה בשיר

א'

דיני חנוכה

דף עבודה - פעילות גזירה והדבקה

ג' ד'

דיני חנוכה

דף עבודה - שו"ת + פעילות גזירה והדבקה

ה'

הנרות הללו קודש הם

דף עבודה - טבלה להשלמה בגזירה והדבקה

ד'ה'

דינים לחנוכה

דף עבודה - למידה עצמית מודרכת של סימן קל"ט

ה' ו'

הלכות חנוכה

דיני חנוכה מפורטים בחרוזים ע"פ א"ב

ז' ח'

שמור דת חנוכה

פיוט מרבי משה אבן עזרא, מסכם את הלכות חנוכה. באור הפיוט + הערות למורה

ז' ח'

נרות חנוכה

כרטיסים לימוד הלכות נר חנוכה ע"פ קצש"ע ומקורות נוספים

ו' ז'

מצות נר חנוכה

דף עבודה הלכות הדלקת נר חנוכה

ו' ז'

הוספות בברכת המזון

טבלת סיכום לדיני ההוספות בברכת המזון (על הניסים, רצה, יעלה ויבוא)

ז'ח'

שאלות בדיני חנוכה ומנהגיה

שאלות  ידע על דיני הדלקת נרות וכו' + תשובות

ו'ז'

באורי תפילה

על הניסים

דף לכתה נמוכה- תכנה של תפילת על הניסים

א' ב'

על הניסים

דף לימוד- תוכן התפילה ודין טעות בברהמ"ז

ג'

מעוז צור

דף עבודה - מבנה הפיוט ומקורות

ה'ו'

מזמור שיר חנוכת הבית

הסברים + עבודות

ד' ה'

עברית

אור

פעילות

כרטיסים ברמות שונות- נושאים הקשורים לאור

 

שיר לחנוכה

דף לכתה נמוכה - תאור חנוכה בבית

א'

ליל חנוכה

שיעור ספרות - סיפור+ עבודות

ב'

חנוכה

שיעור ספרות – לשון - שיר+עבודות

ב'ג'

להשכיחם תורתך

סיפור- ילדי ישראל מול הגזירה שלא ללמוד תורה

ב'ג'

חנוכיה בבית

שיעור ספרות - שיר+ עבודות

ג'

אל נר חנוכה

שיעור ספרות - שיר+ עבודות

ג'

החנוכיה

שיעור ספרות - סיפור+ עבודות

ג' ד'

נר חנוכה באושוויץ

דף עבודה - ללימוד סיפור מילדותנו ו'

ו'

שעות של חנוכה

שיעור ספרות - עבודות לסיפור מילדותנו ד'

ד'

לאור הנרות

שיר (זכרון עבודת ביהמ"ק) עבודות

ד' ה'

טמאים ביד טהורים

שיר (סיפור נס חנוכה) - עבודות

ו'

דין אמת

סיפור לחנוכה+ עבודות

ז' ח'

חנוכה

שיר+ עבודות- האור כסמל

ח'

אור

שיר

ח'

שעשועים

חידות

חידות קלות על סמלי חנוכה

א'