שם הקובץ

תוכן

שכבת גיל

כשבת שבט

דף השלמה

תאריכים בחודש שבט ותוכנם, ע"פ ספר התודעה

ה'-ח'

א' בשבט

עניינו ומעלתו של יום זה

 

י' שבט- רבי שלום שרעבי

מתולדות חייו ופעליו

 

שבת שירה

עניינה של שבת זו, ע"פ ספר התודעה

 

כ"ה שבט- רבי ישראל סלנטר

מתולדות חייו ופעליו

 

ט"ו בשבט

ט"ו בשבט

עניינו של יום ע"פ ספר התודעה

 

ראש השנה לאילנות

לשיעור יהדות

עבודה ע"פ ספר התודעה

ד' ה'

ישמע חכם ויוסף לקח

שיעור יהדות

לקחים מיום ט"ו בשבט- קטעים ממאמר+ שאלות

ו'ז'

ט"ו בשבט

דף לכיתות נמוכות

א' ב'

סעודה כהלכה

דף לכיתה נמוכה+ עבודות

ג'

חג העצים ושמחת הפירות

הבנת הנקרא-

קטע תיאורי (ילדותנו הישן ה') +עבודות

ה'

חידון חשבוני לט"ו בשבט

שעשועים חשבוניים חישובי גימ', שטחים, תאריכים הקשורים לעצים וכו'

ד' ה'

כי האדם עץ השדה

ט"ו בשבט- צמיחה רוחנית

שיעור יהדות

צמיחת העץ משל לצמיחת האדם

ו' ז'

היהודי ושורשיו

שיעור יהדות

ערכם של השורשים, ימי הנעורים, מה הם שרשי היהודי-מערך+ כרטיסים לקבוצות

ז'ח'

כי יש לעץ תקוה

לשיעור יהדות השוואה בין האדם לעץ- מאמר+ תקציר

ז'ח'

האדם עץ השדה

לשיעור יהדות

לקחים לעניין עבודת ה' הנלמדים מהעץ- מאמר+ תקציר

ז'ח'

האדם עץ השדה

לשיעור יהדות

עניינים בחינוך הנלמדים מההשוואה בין האדם לעץ- מאמר

ז' ח'

שאלמד ושאשכיל

לשיעור ספרות- חברה: תכונותיהם של הפרות השונים כמשל

ה'ו'

בראש השנה לאילנות- הגיגים

לשיעור ספרות- הבעה

מאמר+ שאלות

ז' ח'

ילדה פורחת

עבודות לסיפור מילדותנו ג'

ג'

מעולם הצומח

שתיל קטן

דף לשיעור ספרות

שיר+ עבודות

ב'ג'

שיחת האילנות

לשיעור ספרות (טבע)

העצים השונים ותועלתם +עבודות

ב' ג'

שני ברושים

שיעור ספרות

סיפור (ילדותנו הישן)+ עבודות

ג'

עדותו של אילן

שיעור ספרות

עבודות לסיפור מילדותנו ו'

ו'

השתיל הרך

שיעור ספרות

שיר+ עבודות

ו' ז'

אילנות משיחים

העשרת הלשון

דפי עבודה

ו'ז'

העץ

העשרת הלשון

דפי עבודה- ניבים, ביטויים ונרדפות לעץ ולחלקיו

ה' ו'

החרוב

לשיעור טבע

מידע והעשרה על צמח החרוב

 

שקדיה

דף לכיתות נמוכות- עץ השקד בעונות השנה

ג'

משבעת המינים

מדוע נמשלו ישראל לשמן

דף לשיעור יהדות

השוואה בין עם ישראל לתכונות השמן והזית

ד'ה'

יש לו טעם ואין לו ריח

מידע על עץ התמר

 

ארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ

ארץ ישראל

דף לכיתות נמוכות

שבח ארץ ישראל ושמותיה

א' ב'

הכל מעלין לארץ ישראל

דף לשיעור יהדות

מעלותיה של ארץ ישראל ע"פ המקורות (מתאים גם לספרות)

ז'ח'

שבחה של ארץ ישראל

שיעור יהדות

מעלותיה הגשמיות והרוחניות של הארץ- עבודה עם ספר התודעה

ו'ז'

מצוות המביאות לשלמות

שיעור יהדות- המצוות התלויות בארץ מביאות את האדם לשלמות בתחומים שונים

ו'ז'

תרומות ומעשרות

לשיעור יהדות- דינים

כרטיסי עבודה לקבוצות על תרומות ומעשרות+ דף לסיכום

ו'ז'

לאכול מפריה ולשבוע מטובה

לשיעור דינים

מנהג אכילת פירות בט"ו בשבט- מאמר

 

המעשרות בימינו

דף לכתות נמוכות

א' ב'

מצות ערלה

דף לכיתות נמוכות

א'ב'

מצוות התלויות בארץ

דף לכיתות נמוכות

א'ב'

מצות תרומות ומעשרות

דף לכיתות נמוכות

הסבר המושג

ב'ג'

ברכות

ברכות וענייניהן

חוברת לשיעורי יהדות- דינים

ברכות ועניינן- דפי מידע+ שאלות

ה' ו'

ברכות

שיעור דינים- יהדות

סוגי הברכות ועניינן- מידע+ שאלות

ד' ה'

מאה ברכות ועניינן

לשיעור יהדות-ליקוט מן המקורות

ז'ח'

הלכות ברכות

דף לשיעור דינים

לימוד סעיף ו' בקצש"ע

ו'

ברכות

דף לשיעור דינים

לימוד סעיף ו' בקצש"ע

ו'

טעויות בברכת הנהנין

לשיעור דינים

טבלה מסכמת לסימן נ"ו בקצש"ע

ז'

כללים בהלכות ברכות הנהנין

לשיעור דינים

טבלה המסכמת את הכללים וההלכות הנובעות מהם.

ז'

דין קדימה בברכות

שיעור ספרות

עבודות לסיפור מילדותנו ד'

ד'

לכל ברכה יש כתובת

שיעור ספרות

סיפור+עבודות

ה'ו'